Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. zijn vrijblijvend. Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten
Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Per webshopbestelling wordt € 0,35 administratiekosten voor ideal in rekening gebracht

Leveringen
Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht deze overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal (internet betaling). In het geval dat Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V.. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. opgave doet van een adres is Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Brood- en Banketbakkerij Olde Keizer by Frans B.V.
Berkstraat 16a
7572 CB Oldenzaal

Aansprakelijkheid
Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. komen. Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. uitgesloten.

Diversen
De klant van Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V.. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V..

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij Olde Keizer by Frans B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Bakkerij Olde Keizer By Frans B.V.
Berkstraat 16
7572 CB Oldenzaal
[T] 0541 518236
[W] www.bakkerijoldekeizer.nl
[E] pascalle@bakkerijoldekeizer.nl
[KvK] 63288141
[BTW nr.] NL 855170724 B01

Bakkerij Olde Keizer by Frans
Berkstraat 16a
7572CB  OLDENZAAL

Heeft u vragen?
Bel 0541-518236 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 18:00 geplaatst worden.
Bestellingen voor maandag kunnen uiterlijk tot 23:59u op zaterdag geplaatst worden.
Bestellingen voor woensdag kunnen uiterlijk tot 13:00u op dinsdag geplaatst worden.

Veilig betalen
iDeal Voor ideal betalingen wordt 0,30 cent administratie-kosten in rekening gebracht